دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیرحسین   ساری

پست الکترونیکی : sari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه فیزیک و مدیر پژوهش و فناوری دانشکده

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380/07/01

امیرحسین ساری

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^